Innovaties

Samen met u experimenteren met vernieuwende praktijken, ze vormgeven en financiëren.

Functie van casemanager

Een functie die het begeleidingsplanplan coördineert en zorgt voor de goede werking van het netwerk.

De casemanager is een zorg- of socialehulpverlener die in de meest complexe situaties optreedt. Hij neemt contact op met de persoon om het begeleidingsplan af te stemmen op zijn/ haar behoeften en zorgt voor de opvolging ervan.

Hij maakt niet van in het begin deel uit van het netwerk rondom de persoon; hij komt pas tussen wanneer geen enkele andere actor in het netwerk de afstemming op zich neemt. Hij staat ten dienste van de begeleide persoon en treedt op als zijn/haar woordvoerder in het netwerk.

De casemanagers hebben verschillende basisberoepen (ergotherapeut, verpleegkundige, maatschappelijk werker, psycholoog, enz.) Zij hebben reeds een beroepservaring op het gebied van ondersteuning van thuiswonende personen, zij kennen hulpverleners naar wie zij kunnen doorverwijzen en zij hebben een lokaal netwerk van belanghebbenden en verenigingen in hun interventiegebied tot stand gebracht.

De bijstand van een casemanager is nodig voor de meest complexe situaties wanneer vele pogingen tot oplossingen zijn ondernomen maar geen succes hebben gehad.

Het doel van de casemanager is de ontwikkeling of afstemming van het geïndividualiseerde ondersteuningsplan op de levensdoelen en behoeften van de begunstigde en de follow-up ervan.

Om dit te doen, de case manager:

 • identificeert en erkent de behoeften en wensen van de persoon en helpt hem/ haar om die over te brengen aan het netwerk.
 • stelt een individueel begeleidingsplan op of stemt het beter af op de behoeften van de persoon
 • staat in voor de opvolging van het plan
 • hanteert een aanpak die de doelstellingen van de persoon centraal stelt
 • bevordert de communicatie tussen de professionals in het netwerk
 • ondersteunt iedereen in zijn rol en verantwoordelijkheid

Brusano ondersteunt de uitrol van de functie in Brussel. Ze stelt de case managers aan, financiert de prestaties, zorgt ervoor dat ze gekend zijn bij de actoren van de sociale en gezondheidssector en organiseert regelmatig ontmoetingen met de case managers om hen te ondersteunen in hun functie.

De verenigingen die naar Brusano verwijzen, zijn divers en ondersteunen verschillende soorten situaties in Brussel (chronische ziekten, geestelijke gezondheid, onzekerheid, ouderen, verslavingen, enz.)

Bent u geïnteresseerd in dit project? U kunt begunstigden doorverwijzen naar de regeling en hen de steun van een casemanager bieden. Of meer informatie krijgen over de rol van casemanager om diensten te verlenen in het kader van het project.

Functie van buurtreferent

Mensen en hun mantelzorgers ondersteunen.

De buurtreferent (BR) is een zorg- of socialehulpverlener die een wederzijdse vertrouwensrelatie heeft met de mensen die hij/zij begeleidt. Elke zorg- of socialehulpverlener kan een buurtreferent zijn, ongeacht zijn/haar beroep. Hij/zij heeft een bijzondere positie binnen het netwerk van de persoon, omdat hij nabijheid, centraliteit, flexibiliteit, proactiviteit en blijvendheid combineert door de behoeften en prioriteiten van die persoon centraal te plaatsen.

Elke sociale en gezondheidswerker, ongeacht zijn of haar beroep, kan buurtreferent zijn. Professionals die zich herkennen in de functie en willen deelnemen aan het experiment, kunnen hun belangstelling kenbaar maken door contact met ons op te nemen.

De buurtreferent treedt proportioneel op, afhankelijk van de mate van autonomie en de complexiteit van de situatie van de persoon en diens omgeving. Zijn/haar interventies hangen ook af van zijn/haar kennis, capaciteiten, vaardigheden en vakgebied. Actief luisteren en rekening houden met de behoeften en prioriteiten van de persoon en diens omgeving vormen de basis van zijn/haar tussenkomsten.

Hij/zij kan:

 • De persoon naar andere actoren van het netwerk doorverwijzen (faciliterende positie)
 • Het netwerk van de persoon monitoren
 • Indien nodig de zorg en hulp die de persoon krijgt coördineren.

Brusano ondersteunt de experimenten met de functie van buurtreferent door de oprichting en ondersteuning van praktijkgemeenschappen. Die bieden de buurtreferenten de mogelijkheid om regelmatig samen te komen om:

 • De werking van het netwerk op lokaal niveau te versterken
 • Middelen te delen/mogelijke oplossingen rond concrete gevallen open te stellen
 • Ervaringen uit te wisselen over de functie en nieuwe praktijken uit te werken
 • Tools te delen die de functie ondersteunen en ermee te experimenteren (bv. BabbelBoost, Helpdesk, andere tools die worden aangereikt door de deelnemers aan de praktijkgemeenschappen)
 • Afstemming tussen het leerproces voor de deelnemer in zijn praktijk en voor het zorg- en dienstenaanbod als geheel mogelijk te maken.

Professionals die zich herkennen in de functie en willen deelnemen aan het experiment, kunnen hun belangstelling kenbaar maken door contact op te nemen met Brusano.

Overleg buurtprojecten

Brusano ondersteunt de ontwikkeling van een geïntegreerde welzijns- en gezondheidsorganisatie die een antwoord kan vormen op de noden van de bevolking in een bepaalde wijk.

Daarvoor biedt Overleg Buurtproject een ruimte om ervaringen te delen en te overleggen over operationele aspecten van innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector.

 • Lokale projecten ondersteunen om een visie en transversale acties voor een bepaald actieterrein en de bewoners ervan te ontwikkelen
 • Strategieën, succesfactoren en tools in verband met de lokale aanpak delen
 • De samenwerking ondersteunen en de banden tussen projecten versterken
 • De coördinatoren van wijkprojecten ondersteunen

Brusano

 • Organiseert en modereert het overleg.
 • Waakt over de coherentie/ transversaliteit van de thema’s en discussies en tussen de betrokken projecten.
 • Centraliseert en bevordert de goede praktijken die in de Brusselse projecten toegepast en gedeeld werden tijdens gesprekken.
 • Waakt over de coherente en efficiënte koppeling met andere ruimten en werkgroepen.

Er zijn verschillende manieren om betrokken te worden:

 • toetreden tot de groep en deelnemen aan de ontmoetingen (4-5 ontmoetingen per jaar);
 • lokale middelen of initiatieven identificeren en deze oriënteren naar het overleg.

Overleg inclusieve praktijken

Het overleg inclusieve praktijken is een ontmoetingsruimte met als einddoel de verbetering van de toegang tot de gezondheid- en sociale diensten, met een bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties.

Om die doelstelling te bereiken, komen de betrokken Brusselse actoren samen om hun ervaringen te delen en om samen te werken aan het verlagen van de drempel voor de toegang tot de diensten.

Voor een overzicht van de uitwisselingen en discussies die in deze ruimte plaatsvinden > zie Feedback Overleg inclusieve praktijken – maart 2023

 • Feiten en bevindingen samen brengen
 • Middelen en goede praktijken delen
 • Hindernissen opsporen en mogelijke oplossingen daarvoor in de praktijk brengen
 • Oplossingen en goede praktijken structureel inbedden in een duurzaam kader
 • Blijvende hindernissen en oplossingen die naar boven komen doorgeven aan de betrokken actoren
 • Nieuws van de actoren over de begeleiding van mensen in kwetsbare situaties centraliseren

Brusano

 • Organiseert en modereert het overleg
 • Coördineert de werkgroep
 • Waakt over het respecteren van de visie en het kader van het overleg

Verschillende types van actoren nemen deel aan het overleg : ziekenhuizen, eerste lijn, OCMW’s/sociale coördinaties, specifieke laagdrempelige diensten, gebruikersorganisaties, ondersteunende diensten voor professionals enz. De werkdynamiek is participatief en open, de methodologie is aangepast aan de inzetmogelijkheden van de betrokken actoren.

Als u wilt deelnemen aan het overleg, neem contact met ons op.

Functie van multidisciplinair klinisch overleg-organisator

De multidisciplinair klinisch overlegorganisator (MKOO) is een zorg- of socialehulpverlener die in de meest complexe situaties optreedt.

Hij neemt contact op met de persoon en zijn/haar netwerk om het overleg in te plannen.

De MKOO wordt gemobiliseerd in het klinisch multidisciplinair overleg. Dat is een ondersteuningssysteem waarbij er een ontmoeting tussen de begeleide persoon, zijn/haar naasten et zijn/haar ondersteuningsnetwerk georganiseerd wordt.

De overlegorganisator

 • Start met een gesprek met de betrokkene om zijn/haar doelstellingen te achterhalen en zijn/haar netwerk in kaart te brengen.
 • Neemt contact op met alle actoren om de regeling te bespreken.
 • Organiseert het overleg.
 • Volgt het op in nauwe samenwerking met een vooraf aangestelde referent voor het begeleidingsplan om na te gaan of verder overleg nodig is.

Brusano ondersteunt de uitrol van de functie van MKOO in Brussel. Ze stelt de MKOO’s aan, financiert hun prestaties, zorgt ervoor dat de actoren van de sociale en gezondheidssector op de hoogte zijn van de regeling en organiseert opleidingen en regelmatige ontmoetingen met de MKOO’s om hen te ondersteunen in hun functie.

 • Wens je een overlegorganisator in te schakelen?
 • Vraagt je je wat de relevantie van deze ondersteuning is voor een specifieke situatie?
 • Wil je meer weten of actief meewerken aan de ontwikkeling van dit zorgaanbod?

Neem contact met ons op!

Verander - Atelier - Changement

De veranderatelier is een ruimte voor sociale en gezondheidswerker, begunstigden, patiënten en hulpverleners, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en voorstellen doen.

Tijdens deze workshop kunnen ze kennisnemen van de belangen en lopende hervormingen (zoals het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan), zich organiseren en samen bepalen hoe de taken van de zorgzones kunnen worden uitgevoerd.

Sociale problemen en lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen zijn met elkaar verweven en maken de ervaren situaties en parcours complexer. De huidige sectorale organisatie toont haar grenzen.

Brusano en de CBCS ondersteunen de noodzaak van de oprichting van een territoriale organisatie die de zorgactoren uitnodigt om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor een gedefinieerd bevolkingsgroep . Deze organisatie moet collectief actie kunnen ondernemen voor de ontwikkeling van een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid en de levenskwaliteit, en dit om te voorkomen dat zich individuele of collectieve problemen voordoen (zoals isolement, sociale uitsluiting, chronische ziekten) en om ervoor te zorgen dat de ervaren moeilijkheden worden opgelost.

BRUSANO en de CBCS, die zich er weldegelijk van bewust zijn dat de professionals en de organisaties momenteel onder druk staan, hebben in samenwerking met het CREBIS toch deze workshops willen organiseren, zodat de ervaring van het werkveld de drijvende kracht voor verandering zou kunnen zijn.

Een initiatief van de vzw Brusano en CBCS, in samenwerking met Crebis, met de steun van de GGC.

Binnen de 5 zorgregio’s werden verschillende initiatieven voorgesteld: een opendeurdag een focusgroep (4 vergaderingen) en een enquête (online).

Het werk wordt voortgezet door de invoering van concrete acties binnen zorgzones.

Om de agenda te zien en deel te nemen aan de ontmoetingen: naar de website VERANDER – ATELIER – CHANGEMENT

Functie van ziekenhuis-referent

Een liaisonfunctie voor ziekenhuisteams en -professionals.

De ziekenhuisreferent wordt in het kader van Boost (het Integreo-project voor geïntegreerde zorg) geconstrueerd als liaisonfunctie voor de teams en zorgverleners in het ziekenhuis: verzekert de vlotheid van het zorgtraject binnen de ziekenhuisinstellingen, tussen ziekenhuizen en met de eerste lijn, in nauwe samenwerking met de buurtreferenten.

De functie van ziekenhuisreferent heeft als doel

 • de vlotheid van het zorgtraject te verbeteren en het rationele gebruik van middelen te bevorderen (vermijden van dubbele onderzoeken, plannen van de afspraken om de duur van het verblijf te beperken enz.);
 • een lijnoverschrijdende coördinatie binnen en tussen de ziekenhuizen op te zetten en de creatie van zorgtrajecten te coördineren;
 • de communicatie tussen de ziekenhuisdiensten en met de eerste lijn te versterken;
 • beter te anticiperen op nieuwe behoeften van de patiënt in zijn leefomgeving om de kwaliteit van de terugkeer naar huis te verbeteren.

Het UMC Sint-Pieter, de Kliniek Sint-Jan en de buurtreferenten nemen momenteel als partner deel aan de reflecties.

De reflecties met de partners over de constructie van deze functie blijven momenteel beperkt tot de genoemde partners.

Indien u echter een complexe situatie volgt van een chronisch zieke patiënt die regelmatig contact heeft met of verblijft in een van de partnerziekenhuizen van het project, kunnen wij u in contact brengen met een van de ziekenhuisreferenten om de coördinatie en de continuïteit van de trajecten van uw patiënten te verbeteren.

BOOST (Intégreo)

BOOST, een lokale, participatieve en geïntegreerde zorgorganisatie

Met het BOOST-project willen we chronisch zieken beter opvolgen gedurende hun volledige zorgtraject. BOOST vertrekt vanuit de behoeften van de patiënten en hun mantelzorgers en steunt op een model dat de afstemming faciliteert tussen alle zorg- en dienstverleners in de leefomgeving van de patiënt. BOOST werd ontwikkeld in het kader van een federaal plan voor chronisch zieken. Voor het hele land werden er 14 proefprojecten geselecteerd, waarvan één in Brussel: BOOST. BOOSTBetter Offer and Organisation thanks to the Support of Tripod model – gaat uit van de invoering van een innovatief organisatorisch model dat berust op 3 functies:

 • een liaisonfunctie, opgenomen door ziekenhuisreferenten;

5 strategische doelstellingen

 

 • Een nieuw organisatiemodel invoeren dat berust op de koppeling van bovenstaande functies
 • De continuïteit van de zorgtrajecten verbeteren
 • De toegang tot de zorg verbeteren
 • De participatie en autonomie van de patiënt in zijn zorgtraject vergroten
 • De juiste omstandigheden helpen ontwikkelen om de levenskwaliteit te verbeteren

De doelstellingen en concrete acties worden uitgevoerd via een vrijwillige en participatieve aanpak. De verschillende actoren zetten zich voor het project in op basis van gemeenschappelijke waarden en zijn allen actief in de verschillende sectoren van het sociaal-gezondheidskundige landschap van Brussel, in het bijzonder in de zone waar BOOST wordt uitgerold.

Nieuwe partners kunnen steeds toetreden in de loop van het project.

Neem contact met ons op