OVER BRUSANO

BRUSANO is een pluralistische en bicommunautaire dienst voor coördinatie en ondersteuning van professionelen in de eerstelijnszorg.

Deze ondersteuning houdt ook overleg in met alle betrokkenen in de gezondheidszorg en het sociaal werk.

BRUSANO vervult de missies van het platform voor palliatieve zorg in Brussel.

BRUSANO faciliteert en ondersteunt de actoren om onderstaande visie waar te maken.

We streven naar een optimale gezondheidszorg, waarin de personen de zorg als meer kwaliteitsvol ervaren, waarbij de gezondheidstoestand op bevolkingsniveau in Brussel verbetert en waarbij de zorg efficiënt is georganiseerd. De mensen die werken in de Brusselse zorg- en welzijnssector voelen zich gelukkig in hun functie en ervaren hun werk als zinvol. Ze werken efficiënt, worden gerespecteerd en handelen ethisch. De zorg en ondersteuning is toegankelijk voor alle Brusselaars (ook voor mensen voor wie hulp en zorg voorgaan op hun administratieve situatie).

De burger en zijn directe omgeving maken samen met alle professionelen deel uit van het zorgteam. Het zorgteam heeft oog voor de context en de doelstellingen van de persoon, en voor de heel persoonlijke prioriteiten die hij vooropstelt.

De verschillende gemeentelijke, institutionele en communautaire overheden in Brussel zijn integraal verantwoordelijk voor een coherent georganiseerde Brusselse gezondheidszorg. Het wetgevend kader bevordert de samenwerking op het terrein en voorziet hiervoor tijd, middelen, alsook efficiënte informatie- en communicatietools. Er bestaat een betrouwbaar gezondheidsinformatiesysteem.

De gezondheidszorg houdt ook rekening met de verschillende gezondheidsindicatoren/ determinanten.

Alle actoren op het terrein (zowel de basiszorgverlening als de specifieke en gespecialiseerde zorgverstrekkers) dragen samen bij tot de gezondheid en het welzijn van de burgers. Ze doen dit volgens het subsidiariteitsprincipe en respecteren en waarderen elkaars competentie. Ze ontmoeten elkaar regelmatig in overleg en maken afspraken over de grenzen van de sectoren (welzijn, zorg…) heen. Via deze ontmoetingen komen ze tot een gemeenschappelijke taal en slagen ze erin om die veranderingen te bewerkstelligen die nodig zijn om te beantwoorden aan de (evoluerende) vragen en noden van de individuele burgers en van de bevolking in zijn geheel. Zij handelen vanuit een wetenschappelijk onderbouwde praktijk en bouwen verder op de goede voorbeelden die er zijn. Ze werken op basis van “evidencebased practice”.

Op basis van hun missie nemen organisaties en zorgverstrekkers een verantwoordelijkheid op voor een proactieve benadering van de bevolking binnen een omschreven werkgebied. Algemene, trans-disciplinaire diensten werken op lokaal niveau om er alle personen en problemen te kunnen behandelen. Meer gespecialiseerde diensten bieden ondersteuning met hun expertise en competentie.

De diensten organiseren zorgcontinuïteit vanaf de geboorte tot het levenseinde, ondersteund door een goede samenwerking en door een correcte en kwaliteitsvolle gegevensdeling. Het systeem omvat zowel de gezondheidspromotie, preventie, hulp, zorg, als revalidatie en palliatieve zorg, in functie van de behoeften van iedere persoon of bevolkingsgroep.

LEESBAARHEID VAN HET SYSTEEM

De burger en de Brusselse professionals in de welzijns- en gezondheidssector vinden gemakkelijk de informatie die ze nodig hebben op het ogenblik dat ze er nood aan hebben, rekening houdend met het subsidiariteitsprincipe (step-up care) ook op territoriaal vlak.

COÖRDINATIE EN MULTIDISCIPLINARITEIT

Iedere persoon die chronische en/of complexe opvolging nodig heeft, krijgt gecoördineerde, interdisciplinaire zorg en ondersteuning waarbij hij en zijn mantelzorgers partners zijn. De continuïteit van de dienstverlening en van informatie wordt gegarandeerd.

TOEGANGKELIJKHEID EN KWETSBAARHEDEN

Personen die in zware armoede leven, die uitermate kwetsbaar zijn omwille van hun levensomstandigheden of risicogedrag, en in het bijzonder personen die sociaal gediscrimineerd worden, hebben toegang tot de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

TERRITORIALE AANPAK

Iedere Brusselaar vindt, wanneer hij dit wenst, de diensten die hij nodig heeft dichtbij zijn leefomgeving. De wijk is met zijn formele en informele partners een plaats voor sociale ondersteuning en solidariteit. Ondersteund door de zorgzone en regionale niveaus.

Voor de professionals in de eerstelijnszorg.

Uiteindelijke begunstigden: alle personen die in Brussel zorg nodig zouden kunnen hebben, vooral in complexe situaties (meerdere chronische ziekten, verlies van autonomie, ziekte in combinatie met sociale problemen of problemen met de mentale gezondheid, palliatieve zorg enz.) of aan het levenseinde.

Brusano is een privaatrechtelijke vereniging met een maatschappelijke taak.

De statuten van de vzw leggen het algemene kader van de vereniging en haar beheersstructuur vast. Brusano voert aldus zijn taken uit dankzij de volgende besluitvormings- en/of uitvoerende organen:

 • de algemene vergadering verenigt de effectieve leden en de regeringscommissarissen. De vergadering wil graag pluralistisch en multidisciplinair zijn. De leden oefenen hun mandaten kosteloos en op persoonlijke titel uit.
 • het bestuursorgaan duidt in zijn midden een eigen voorzit(s)ter, vicevoorzit(s)ter en penningmeester(es) aan. De bestuurders oefenen hun mandaten kosteloos* en op persoonlijke titel uit. *Overeenkomstig het intern reglement van de vzw kan elk bestuurslid een vergoeding krijgen voor de kosten gelinkt aan de effectieve deelname aan de vergaderingen van de raad van bestuur en de gewone algemene vergadering, op basis van een vaste vergoeding van € 40,67 per sessie (bedrag van de vrijwilligersvergoeding 2023), waarbij maximaal 13 sessies/jaar het voorwerp kunnen uitmaken van een vergoeding.
 • de directie: de directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vzw volgens de besluiten die de AV neemt en de uitvoering van acties die bijdragen tot het uitvoeren van het strategisch plan.

Aangezien de vereniging gesubsidieerd wordt, zijn er nog andere controlemechanismen voorzien:

 • de regeringscommissarissen: worden afgevaardigd door de kabinetten van de Brusselse ministers belast met gezondheid. Ze worden permanent uitgenodigd voor de algemene vergadering en de raad van bestuur. Ze moeten de volgende zaken controleren:
  • de financiële situatie,
  • het goed beheer van de vereniging,
  • de goede uitvoering van de opdrachten die de vereniging van de GGC kreeg.
  • het begeleidingscomité: overlegt minstens 2 keer per jaar met Brusano. Het is samengesteld uit de toezichthoudende politieke en bestuurlijke autoriteiten: 2 afgevaardigden van het Verenigd College, 2 afgevaardigden van het bestuur, 2 regeringscommissarissen, 2 afgevaardigden van Brusano (met een raadgevende stem). Zijn rol is om erop toe te zien dat de subsidiëringsbesluiten goed worden uitgevoerd en nageleefd en het beheerscontract op te stellen.

Jaarlijkse activiteitenverslagen en financiële verslagen worden naar de subsidiaire autoriteiten gestuurd.

Brusano werkt aan het opstellen van een participatief bestuur dat gebaseerd is op regelmatig overleg met de omwille van hun opdrachten betrokken actoren. Daartoe gaat Brusano overlegmomenten voortzetten waarop de werkhypothesen kunnen worden nagekeken en prioriteiten kunnen worden vastgelegd in een participatieve wisselwerking tussen zorgverleners en socialehulpverleners, patiënten en mantelzorgers.

De financiering van de opdrachten van de vzw verloopt via subsidiëringsbesluiten of overeenkomsten met de subsidiërende overheid. De subsidies van de GGC kunnen worden geraadpleegd op openbudgets.be.brussels.

Overeenkomstig artikel 25.2 van de statuten wordt een bedrijfsrevisor benoemd door de algemene vergadering.