Skip to content

Innovaties

Samen met u experimenteren met vernieuwende praktijken, ze vormgeven en financieren.

Functie van casemanager

Wat is het?

Een functie die het begeleidingsplanplan coördineert en zorgt voor de goede werking van het netwerk.

De casemanager is een zorg- of socialehulpverlener die in de meest complexe situaties optreedt. Hij neemt contact op met de persoon om het begeleidingsplan af te stemmen op zijn/ haar behoeften en zorgt voor de opvolging ervan.

Hij maakt niet van in het begin deel uit van het netwerk rondom de persoon; hij komt pas tussen wanneer geen enkele andere actor in het netwerk de afstemming op zich neemt. Hij staat ten dienste van de begeleide persoon en treedt op als zijn/haar woordvoerder in het netwerk.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?

Functie van buurt-referent

Wat is het?

Een ondersteunende functie voor de patiënt en zijn naasten.

De buurtreferent wordt in het kader van Boost (het Integreo-project voor geïntegreerde zorg) ontwikkeld als ondersteunende functie voor de patiënt en zijn naasten. Deze functie kan door elke gezondheidswerker in de brede zin van het woord worden opgenomen, ook door socialehulpverleners. De actie heeft als doel een begeleidingsmethode te ontwikkelen die gemeenschappelijk is voor alle verschillende beroepen en aangepast is aan de verschillende behoeften van personen met chronische ziekten. De buurtreferenten komen regelmatig samen in speciale ruimten, de praktijkgemeenschappen. Samen delen ze goede praktijken, werken ze tools uit die de begeleiding van mensen in een complexe situatie verbeteren en vestigen ze de aandacht op niet-erkende taken in onze gezondheidszorg. Ze dragen bij aan de constructie van de functie en bepalen de contouren, taken en specificiteit ervan. Ook de andere functies die in Brussel geconstrueerd worden, worden in de beschouwing meegenomen.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?

Overleg buurtprojecten

Wat is het?

Brusano ondersteunt de ontwikkeling van een geïntegreerde welzijns- en gezondheidsorganisatie die een antwoord kan vormen op de noden van de bevolking in een bepaalde wijk. 

Daarvoor biedt "overleg buurtprojecten" een ruimte om ervaringen te delen en te overleggen over operationele aspecten van innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector. Daarbij werken we op wijkniveau.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?

Overleg inclusieve praktijken

Wat is het?

Het overleg inclusieve praktijken is een ontmoetingsruimte met als einddoel de verbetering van de toegang tot de gezondheid- en sociale diensten, met een bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties.

Om die doelstelling te bereiken, komen de betrokken Brusselse actoren samen om hun ervaringen te delen en om samen te werken aan het verlagen van de drempel voor de toegang tot de diensten.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?
Meer informatie

Verander - Atelier - Changement

Wat is het?

De workshop ‘verandering’ is een ruimte voor sociale en gezondheidswerker, begunstigden, patiënten en hulpverleners, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en voorstellen doen.

Tijdens deze workshop kunnen ze kennisnemen van de belangen en lopende hervormingen (zoals het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan), zich organiseren en samen bepalen hoe de taken van de zorgzones kunnen worden uitgevoerd.

 

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?

Functie van multidisciplinair klinisch overleg-organisator

Wat is het?

De multidisciplinair klinisch overlegorganisator (MKOO) is een zorg- of socialehulpverlener die in de meest complexe situaties optreedt. 

Hij neemt contact op met de persoon en zijn/haar netwerk om het overleg in te plannen.

De MKOO wordt gemobiliseerd in het klinisch multidisciplinair overleg. Dat is een ondersteuningssysteem waarbij er een ontmoeting tussen de begeleide persoon, zijn/haar naasten et zijn/haar ondersteuningsnetwerk georganiseerd wordt.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?

Functie van ziekenhuis-referent

Wat is het?

Een liaisonfunctie voor ziekenhuisteams en -professionals.

De ziekenhuisreferent wordt in het kader van Boost (het Integreo-project voor geïntegreerde zorg) geconstrueerd als liaisonfunctie voor de teams en zorgverleners in het ziekenhuis: verzekert de vlotheid van het zorgtraject binnen de ziekenhuisinstellingen, tussen ziekenhuizen en met de eerste lijn, in nauwe samenwerking met de buurtreferenten.

Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?
Meer informatie

BOOST (Integreo)

Wat is het?

BOOST, een lokale, participatieve en geïntegreerde zorgorganisatie

Met het BOOST-project willen we chronisch zieken beter opvolgen gedurende hun volledige zorgtraject. BOOST vertrekt vanuit de behoeften van de patiënten en hun mantelzorgers en steunt op een model dat de afstemming faciliteert tussen alle zorg- en dienstverleners in de leefomgeving van de patiënt. BOOST werd ontwikkeld in het kader van een federaal plan voor chronisch zieken. Voor het hele land werden er 14 proefprojecten geselecteerd, waarvan één in Brussel: BOOST. BOOSTBetter Offer and Organisation thanks to the Support of Tripod model – gaat uit van de invoering van een innovatief organisatorisch model dat berust op 3 functies:

  • een ondersteuningsfunctie, opgenomen door buurtreferenten;
  • een liaisonfunctie, opgenomen door ziekenhuisreferenten;
  • een overlegfunctie, opgenomen door de Diapason-overleggroep.
Waar?
Voor welk doel?
Met welke partners?
Hoe onderneemt u actie?
Meer informatie
Scroll To Top