Skip to content

PALLIATIEVE ZORG

Iedere regio beschikt over een platform (25 in België) waar alle voorzieningen voor palliatieve zorg gecentraliseerd zijn. Het platform is georganiseerd volgens een Europese structuur en wil de toegang tot palliatieve zorgen verzekeren, ongeacht de geografische ligging en de plaats waar de zorg aan de patiënt wordt verstrekt. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden de opdrachten van het platform voor palliatieve zorg overgedragen aan Brusano.

Een integratie van het platform voor palliatieve zorg in Brusano biedt verschillende opportuniteiten:

 • de eerstelijn in de palliatieve zorg versterken (basis palliatieve zorg);
 • de uitwisseling tussen de eerstelijn en de gespecialiseerde zorgverleners versterken;
 • best practices in palliatieve zorg uitbreiden naar andere domeinen.

De activiteit van het pluralistisch platform voor palliatieve zorg draagt bij tot de ontwikkeling van een zorgorganisatie met:

 • een verstevigde eerstelijn;
 • gespecialiseerde diensten (en in het bijzonder de tweedelijnsteams) die meer beschikbaar zijn en beter ingespeeld op de eerstelijn;
 • vrijwilligers die de eerstelijn en de gespecialiseerde diensten ondersteunen;
 • een coördinatie van alle initiatieven en relevante zorgverleners.

Hiervoor ontwikkelt Brusano activiteiten in lijn met zijn vier strategische doelstellingen en in het bijzonder:

 • het behoud van een expertisepool specifiek voor palliatieve zorg (via de expertise van teamleden, een gespecialiseerd documentatiecentrum en publicatie);
 • het oriënteren van professionelen en patiënten doorheen het zorgaanbod via het telefonische en online helpdesksysteem dat gevoed wordt door een repertorium van hulpbronnen;
 • de ontwikkeling van een basisopleiding voor de eerstelijn (psychisch-medisch-sociaal) en een voortgezette opleiding voor alle partners in de gezondheidszorg (huisartsen en specialisten);
 • de organisatie van de basisopleiding, de voortgezette opleiding en de supervisie over de vrijwilligers in de palliatieve zorg;
 • de ontwikkeling van het overleg via de organisatie van werkgroepen waarin zorgverleners uit verschillende disciplines, verschillende kaders en/of binnen verschillende zorglijnen worden samengebracht;
 • het beheer van overeenkomsten die toegang verlenen tot een erkenning en waarmee huisartsen er zich toe verbinden een palliatieve cultuur te ontwikkelen en specialisten samen te zullen werken met de eerstelijn;
 • een dienst voor klinische begeleiding met enerzijds praat- en supervisiegroepen gericht op teams van zorgverleners die omgaan met complexe situaties van het levenseinde en anderzijds professionelen uit de eerste lijn, de patiënt of zijn mantelzorgers in thuissituaties (inclusief ROB en RVT) die door een tweedelijnsteam worden opgevolgd.

Brusano ontwikkelde zijn zorgmodel voor palliatieve zorg rond drie niveaus:

 • Op microniveau: ondersteuning van generalistische zorgverleners door een gespecialiseerd team bij probleemsituaties (teamondersteuning, thuisondersteuning), maar ook via de helpdesk en doorverwijzing;
 • Op mesoniveau: deelname aan de opleiding van eerstelijnsprofessionals en vrijwilligers, de organisatie van overleg waarbij in het bijzonder de afstemming tussen de eerste en de tweede lijn wordt ondersteund. Deelname aan de verspreiding van best practices in het palliatieve domein bij palliatieve opvang- en zorgstructuren via het beheer van overeenkomsten;
 • Op macroniveau: deelname aan de verspreiding van de palliatieve cultuur en de reflectie over de palliatieve zorg, meer in het bijzonder door samenwerking met de Brusselse Federatie voor Palliatieve en Continue Zorgen (BFPZ).
Scroll To Top